Αφιέρωμα Συνεργάτη

 

Αφιέρωμα Συνεργάτη

Ένταξη της ΕΑΥ στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση: προκλήσεις και ευκαιρίες

Οι αυριανοί αρχιτέκτονες, μηχανικοί, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, και στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων πρέπει να είναι ενήμεροι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και να ενσωματώνουν στην καθημερινή εργασιακή ζωή τους τη διαχείριση κινδύνων, εάν θέλουν να παραμένουν ασφαλείς οι ίδιοι (και όσοι τους περιβάλλουν) στον χώρο εργασίας τους. Πώς όμως εξασφαλίζουμε ότι η κατάρτιση σε θέματα ΕΥΑ μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και όχι κάτι που οι νέοι άνθρωποι γνωρίζουν όταν εισέρχονται πια στον κόσμο της εργασίας; Η νέα έκθεση εξετάζει τις προκλήσεις της "ένταξης" ή της ενσωμάτωσης της ΕΑΥ στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών.

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
http://osha.europa.eu/el/press/press-releases/mainstreaming-osh-in-university-education-challenges-and-opportunities

01-07-2010

Όλα τα νέα