Αφιέρωμα Συνεργάτη

 

Αφιέρωμα Συνεργάτη

Πιστοποίηση Γνώσης Χειρισμού Η/Υ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) Επεξεργασίας κειμένων,

β) Υπολογιστικών φύλλων και

γ) Υπηρεσιών διαδικτύου

αποδεικνύεται ως εξής:

Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

 • Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
  Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την
  αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
  α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
  β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
  γ) Infotest (22.2.2006)
  δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
  ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006)
  στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
  ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
  η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007)
  θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009)

 • Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους και είναι τα εξής:
  α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
  • ECDL Core Certificate
  • ECDL Start Certificate
  • ECDL Progress Certificate
  β) Vellum Global Educational Services S.A.
  • Cambridge International Diploma in IT Skills
  • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
  γ) Infotest
  • Internet and Computing Core Certification (IC3)
  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
  δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
  • ICT Intermediate A
  • ICT Intermediate B
  • ICT Intermediate C
  ε) ΚΕΥ−CERT
  • Key Cert IT Basic
  • Key Cert IT Initial
  στ) ACTA Α.Ε.
  • Certified Computer User (CCU)
  ζ) I SKILLS A.E.
  • Basic I.T. Standard
  • Basic I.T. Thematic
  • Basic I.T. Core
  η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ
  • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
  • Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
  • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
  TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 41
  θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  • Basic Office (τα πιστοποιητικά περιέχουν μία ή και συνδυασμό των ενοτήτων: «Επεξεργασία Κειμένου»,
  «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Βάσεις Δεδομένων, «Παρουσιάσεις»)
 • Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών υπό στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ, που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία
  πιστοποίησης των φορέων έκδοσής τους και μέχρι 31.12.2006, παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.
  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
  Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
  Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2009 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/27767/13.11.2008) με την εξής ονομασία:
  α) ECDL από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
  β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global
  Educational Services).
  γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
  δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
  (όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)
  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  − Πληροφορικής
  − Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  − Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
  − Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  − Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
  − Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
  − Επιστήμης Υπολογιστών
  − Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
  − Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
  − Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  − Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  − Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
  − Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
  − Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
  − Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
  − Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  − Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
  42 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
  − Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
  − Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
  − Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
  ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  − Πληροφορικής
  − Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
  − Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  − Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
  − Βιομηχανικής Πληροφορικής
  − Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  − Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
  − Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  − Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
  − Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
  − Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
  − Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
  − Διαχείρισης Πληροφοριών
  ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  − Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
  − Πτυχίο A΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
  i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,
  ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
  Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
  − Απολυτήριος τίτλος:
  i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
  ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
  iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
  ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς ΑΕΙ και ΤΕΙ

 • Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 • Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Βεβαιώσεις σπουδών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ

 • Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ

 • Με πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ εντός του έτους 2006 παρατείνεται για ένα (1) ακόμα έτος.